اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           

          

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
خدمات امداد ،‌گازبانی و خدمات عمومی شهر ها و روستاهای تابعه ناحیه گازرسانی نیشابور 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات بهره برداری وامداد ،وصول مطالبات ،‌گازبانی ،‌خدمات عمومی ،‌تعویض کنتور و رفع نشتی گاز شهر ها و روستاهای تابعه ناحیه گازرسانی نیشابور 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.571.150.290ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 21/10/95الی 28/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 10/11/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت ب
1395/10/22 چهارشنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات ،تعمیرات و. نگهداری شبکه و انشعابات ،ابزاردقیق ،حفاظت از زنگ و نصب تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی قوچان  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : اصلاح شبکه و انشعابات گاز ،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ،‌توسعه شبکه ،‌نصب انشعابات (اجرای 3500متر شبکه فولادی و پلی اتیلن و ساخت ونصب 400مورد انشعاب)و نصب 3000کنتور و2000رگلاتور وتعویض 2700عدد کنتورناحیه گازرسانی قوچان و روستاهای تابعه به مدت یک سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/447.750.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/10/95الی 22/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 660.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن ا
1395/10/19 يكشنبه
 
..
خدمات امداد ،‌گازبانی و خدمکات عمومی ناحیه گازرسانی نیشابور  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات بهره برداری وامداد ،‌گازبانی و خدمات مشترکین ،متقاضیان و... مرکز ناحیه گازرسانی نیشابور و روستاهای تابعه به مدت 2 سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.788.163.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/10/95الی 22/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریالبه حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 03/11/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـ
1395/10/19 يكشنبه
 
..
خدمات امداد ، وصول مطالبات ، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی هوایی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 
1- مناقصـه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات امداد ، وصول مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی، تعویض کنتورو رفع نشتی در سطح ناحیه گازرسانی تربت جام 3- مدت اعتبار پیشنهادها: از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.546.932.000 ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد 5- متقاضیان می توانند از تاریخ11/10/95الی 15/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 150.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 IR بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگ
1395/10/11 شنبه
 
..
تجدید آگهی عمومی مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز در سطح ناحیه گازرسانی درگز  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ، توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگولاتور در سطح ناحیه گازرسانی درگز 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/394.950.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 11/10/95الی 15/10/95ضمن واریز مبلغ -/ 610.000ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 26/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بو
1395/10/11 شنبه
 
..
بهره برداری از جایگاه CNG میدان تلویزیون 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : بهره برداری از جایگاه CNG میدان تلویزیون مشهد 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/345.000.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 20/09/95الی24/09/95ضمن واریز مبلغ -/ 100.000ریالبه حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 05/10/95 7- از مناقصه گران / بهره برداران مجاز جایگاه های CNG که تاییدیه از شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران را دارا می باشند. دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی ک
1395/9/22 دوشنبه
 
..
تجدید آگهی عمومی توسعه شبکه و .. در سطح ناحیه گازرسانی بردسکن 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : توسعه شبکه و نصب انشعابات متفرقه ،‌نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی بردسکن(اجرای حدود 5000متر شبکه و ساخت ونصب 400مورد انشعاب پلی اتیلن در مدت 365 روز تقویمی ) 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/448.950.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 20/09/95الی 24/09/95ضمن واریز مبلغ -/ 310.000 ریالبه حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 05/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات
1395/9/17 چهارشنبه
 
..
خدمات تعمیر و نگهداری شبکه و انشعابات گاز در سطح منطقه 7 گازرسانی مشهد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات تعمیر و نگهداری شبکه و انشعابات گاز در سطح منطقه 7 گازرسانی مشهد 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/372.150.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 20/09/95الی 24/09/95ضمن واریز مبلغ -/ 625.000ریالبه حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 05/10/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشان
1395/9/17 چهارشنبه
 
..
گازرسانی به روستاهای سعدالدین ،کاهه ،قهنذیز ،سنبل،علی اباد،مهدی اباد و جعفر اباد از توابع شهرستان خلیل اباد(کاشمر) 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به روستاهای سعدالدین ،کاهه ،قهنذیز ،سنبل،علی اباد،مهدی اباد و جعفر اباد از توابع شهرستان خلیل اباد-کاشمر(اجرای 29532 متر شبکه فولادی و 51154 متر شبکه و ساخت ونصب 2270 مورد انشعاب پلی اتیلن وساخت و نصب و راه اندازی 2 مورد ایستگاه تقلیل فشار 5000و 2500 در مدت زمان 350 روز تقویمی با دو اکیپ پلی اتیلن و یک اکیپ فولادی به صورت همزمان 3- شرایط متقاضیان: الف- داشتن حداقل پایه 4 تاسیسات و تجهیزات /5 نفت گاز ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی الف- تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی باذکر موضوع مناقصه ب- ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 5- مهلت اعلام آمادگی و دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی از تاریخ 13/09/95 لغایت 23/09/95 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی تا آخر وقت اداری مورخ 08/10/95 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی،‌ امور قراردادها واقع در
1395/9/13 شنبه
 
..
توسعه شبکه تغذیه مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه تغذیه مشهد (اجرای حدود 20،000متر شبکه فولادی به اقطار 6 الی 12 اینچ، تخریب و ترمیم آسفالت مسیر های مربوطه و... در مدت زمان 365 روز تقویمی) با سه اکیپ فولادی به صورت همزمان 3- شرایط متقاضیان: الف- داشتن حداقل پایه 4 تاسیسات و تجهیزات /5 نفت گاز ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی الف- تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی باذکر موضوع مناقصه ب- ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 5- مهلت اعلام آمادگی و دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی از تاریخ 13/09/95 لغایت 23/09/95 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی تا آخر وقت اداری مورخ 08/10/95 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی،‌ امور قراردادها واقع درمشهــد- تقاطع بولوار خیـام و بولوار ارشاد طبقه دوم- اتاق 212 می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأ
1395/9/13 شنبه
 
..
تجدید آگهی عمومی مناقصه اصلاح شبکه و انشعابات گاز در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : اصلاح شبکه و انشعابات گاز در سطح ناحیه گازرسانی تربت حیدریه 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/706.050.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 06/09/95الی 11/09/95ضمن واریز مبلغ -/ 600.000ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 21/09/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به نشانی فوق
1395/9/6 شنبه
 
..
تعمیرات ، توسعه شبکه ، نصب انشعابات ونصب کنتور ورگلاتور در ناحیه بجستان  
- مناقصـه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : اصلاح شبکه و انشعابات ،ابزار دقیق ،حفاظت از زنگ ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ونصب تجهیزات (اجرای 1500 متر شبکه پلی اتیلن و ساخت ونصب 100 عدد انشعاب و 540 مورد کنتورو رگلاتور)در سطح ناحیه گازرسانی بجستان ، یونسی و شهرهای تابعه برای مدت یک سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/200.200.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 06/09/95الی 11/09/95ضمن واریز مبلغ -/ 630.000ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه
1395/9/6 شنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور ورگولاتور و تعویض کنتور در سطح ناحیه گازرسانی تایباد 
1- مناقصـه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: :اجرای 5300 متر توسعه شبکه و ساخت ونصب 400موردانشعابات ونصب 7600مورد کنتورورگولاتور وتعویض 2000عدد کنتورو ... در سطح ناحیه گازرسانی تایباددر مدت یک سال 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/ 330.050.000 ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/08/95 الی 23/08/95ضمن واریز مبلغ -/ 310.000 ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 03/09/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات وتجهیزات / نفت وگاز
1395/8/17 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور ورگولاتور و تعویض کنتور در سطح ناحیه گازرسانی تایباد 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : تعمیرات و نگهداری شبکه ،‌انشعابات گاز ،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تایباد 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/176.250.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 08/08/95الی 12/08/95ضمن واریز مبلغ -/ 625.000ریالبه حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 23/08/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسنا
1395/8/11 سه شنبه
 
..
خدمات امداد و گازبانی ، وصول مطالبات و تعویض کنتور  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : خدمات بهره برداری وامداد ، خدمات گازبانی ، وصول مطالبات و تعویض کنتور منطقه یک گازرسانی مشهد 3- برآورد مناقصه : -/33.481.988.288ریال 4- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.674.100.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 01/08/95الی 05/08/95ضمن واریز مبلغ -/ 160.000 ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 16/08/95 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعو
1395/8/3 دوشنبه
 
..
آگهی ارزیابی کیفی تعمیرات منطقه دو مشهد  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : تعمیرات شبکه ، ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک منطقه دو مشهد 3- شرایط متقاضیان: الف- داشتن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی الف- تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی باذکر موضوع مناقصه ب- ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 5- مهلت اعلام آمادگی و دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی از تاریخ 01/08/95 لغایت 10/08/95 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی تا آخر وقت اداری مورخ 23/08/95 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی،‌ امور قراردادها واقع درمشهــد- تقاطع بولوار خیـام و بولوار ارشاد طبقه دوم- اتاق 212 می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1395/8/3 دوشنبه
 
..
تعمیرات شبکه ، ابزار دقیق و حفاظت کاتدیک و ... ناحیه گازرسانی درگز  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : تعمیرات و نگهداری شبکه ، انشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ ، توسعه شبکه ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی درگز (اجرای 1700متر شبکه و ساخت ونصب 150مورد انشعاب و نصب 1250 مورد کنتور ورگلاتور) 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/263.300.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/07/95الی 28/07/95ضمن واریز مبلغ -/ 610.000 ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت
1395/7/24 شنبه
 
..
تجدید آگهی مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و.... در سطح ناحیه گازرسانی سرخس ،‌مزداوند و روستاهای تابعه 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: : توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی سرخس(اجرای حدود 2000متر شبکه و ساخت ونصب 240مورد انشعاب فولادی و پلی اتیلن ونصب حدود 2800مورد کنتور ورگلاتور) 3- مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 4 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/150.650.000ریال می باشد که باید بصورت ضمانتنامه بانکی / ضمانت نامه های صادرشده ازسوی مؤسسات اعتباری غیر بانکی که دارای مجوز لازم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند ، تهیه گردد. 5- متقاضیان می توانند از تاریخ 24/07/95الی 28/07/95ضمن واریز مبلغ -/ 440.000ریال به حساب شماره 130160000002164531616004 بانک کشاورزی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 6- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 09/08/95 7- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزا
1395/7/24 شنبه
 
..
گازرسانی به روستاهای رباط سنگ محور نسر 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به روستاهای محور نسر از توابع رباط سنگ تربت حیدریه(اجرای حدود 17280مترشبکه تغذیه 4و6و8 اینچ و 124000متر شبکه توزیع و ساخت و نصب 2100مورد انشعاب پلی اتیلن با 4 اکیپ جداگانه و بصورت همزمان ، انجام عملیات ساختمانی و نصب و راه اندازی یک مورد ایستگاه CGS 30000ودومورد ایستگاه کابینتی 5000 )در مدت زمان 400روز تقویمی 3- شرایط متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 4 تاسیسات و تجهیزات /4نفت گاز ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی الف- تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی باذکر موضوع مناقصه ب- ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 5- مهلت اعلام آمادگی ودریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی از تاریخ 17/07/95 لغایت 28/07/95 7- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی تا آخر وقت اداری مورخ 12/08/95 8- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی،‌ امور قراردادها واقع در مشهــد- تقاطع بولوار
1395/7/17 شنبه
 
..
تعمیرات ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز ،‌‌نصب کنتور و رگلاتور ، در سطح ناحیه گازرسانی بجستان ،‌یونسی و شهرهای تابعه  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات ، توسعه شبکه و نصب انشعابات گاز (اجرای حدود 1500متر شبکه و نصب 100مورد انشعاب )،‌‌نصب حدود340 عددکنتور و 192موردرگلاتور ، در سطح ناحیه گازرسانی بجستان ،‌یونسی و شهرهای تابعه 3- شرایط متقاضیان: الف- داشتن حداقل تاسیسات و تجهیزات /نفت گاز ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- مدارک مورد نیاز جهت دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی الف- تقاضای کتبی دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی باذکر موضوع مناقصه ب- ارائه گواهینامه صلاحیت رتبه بندی از سازمان برنامه و بودجه 5- مهلت اعلام آمادگی و دریافت کاربرگهای استعلام ارزیابی از تاریخ 17/07/95 لغایت 28/07/95 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی تا آخر وقت اداری مورخ 12/08/95 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی،‌ امور قراردادها واقع درمشهــد- تقاطع بولوار خیـام و بولوار ارشاد طبقه دوم- اتاق 212 می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره مصوبة شماره 123402/ت50659ه
1395/7/14 چهارشنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 71365