اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

           
          
          

نظرسنجی

آگهي هاي مناقصه و مزايده
قابل توجه مهندسین مشاور نظارت پروژه های حوزه مدیریت مهندسی و اجرای طرح ها 
مرحله دوم آزمون ارزیابی عوامل نظارت پروژه ها بر اساس نامه ابلاغی به شرکت های مشاور محترم در مورخ 19/ 11/ 96 در محل شرکت گاز برگزار خواهد شد. حضور کلیه عوامل نظارت واجد شرایط اعلام شده در نامه ابلاغی در آزمون مذکور ضروری بوده و کسب حداقل امتیاز 50 ، یکی از شروط اصلی ادامه یا شروع همکاری ایشان در پروژه های آن مدیریت می باشد.
1396/10/27 چهارشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 7 گازرسانی مشهد 
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 7 گازرسانی مشهد 3- مدت پیمان : یک سال تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/464.050.000ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 23/10/96 الی 27/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 650.000 ریال به حساب شماره 020170000002174531601004IR نزد بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 08/11/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـ
1396/10/24 يكشنبه
 
..
توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی تایباد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: توسعه شبکه و نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتور در سطح ناحیه گازرسانی تایباد 3- مدت پیمان : یک سال تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/470.600.000ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 23/10/96 الی 27/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 600.000 ریال به حساب شماره 020170000002174531601004IR نزد بانک ملی شعبه سجاد مشهد به نام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 08/11/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت ب
1396/10/24 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 4 گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 4 گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی د-مدت پیمان: یکسال تقویمی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 18/10/96 لغایت آخر وقت اداری 27/10/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 11/11/96 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارگات و عملیات کالای شرکت گاز 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محتر
1396/10/18 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب مشهد-مناطق3و4و7 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه در سطح مناطق گازرسانی غرب مشهد (اجرای حدود 7000متر شبکه پلی اتیلن و 4000 متر شبکه توزیع فولادی و... در سطح مناطق 3و4و7 گازرسانی مشهد به مدت 365 روز تقویمی) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر گمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 18/10/96 لغایت آخر وقت اداری 27/10/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 11/11/96 7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابیکیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع درمشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارگات و عملیات کالای شرکت گاز 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در
1396/10/18 دوشنبه
 
..
اصلاح شبکه ، انشعابات گاز و...در سطح ناحیه گازرسانی درگز  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: توسعه و اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ، نصب انشعابات و نصب کنتور و رگلاتودر سطح ناحیه گازرسانی درگز 3- مدت پیمان : یک سال تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/302.050.000ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 11/10/96 الی 17/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 650.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 27/10/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید
1396/10/12 سه‌شنبه
 
..
اصلاح شبکه ، انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تایباد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: اصلاح شبکه ، انشعابات گاز،ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی تایباد 3- مدت پیمان : یک سال تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/222.600.000ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق ایین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 11/10/96 الی 17/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 650.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 27/10/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه
1396/10/12 سه‌شنبه
 
..
فرآیند یکپارچه تأمین منابع مالی (فاینانس داخلی)، طراحی، تأمین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب و اجرای پروژه گازرسانی به صنایع در سطح استان خراسان رضوی به روش EPCF  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2 - موضوع مناقصه: فرآیند یکپارچه تأمین منابع مالی (فاینانس داخلی)، طراحی، تأمین کالا و تجهیزات، ساخت، نصب و اجرا پروژه گازرسانی به صنایع در سطح استان خراسان رضوی به روش EPCF 3- اطلاعات کلی: الف) برآورد هزینه سرمایه گذاری اولیه کار: حدود-/1.500.000.000.000 ریال ب) دوره احداث: یکسال کامل تقویمی جهت طراحی، تامین کالا، نصب، ساخت و راه اندازی 4- گواهی صلاحیت و ظرفیت پیمانکار و مشاور همکار با شرایط زیر: الف- دارا بودن پایه 1 گواهینامه صلاحیت طرح و ساخت (رسته نفت و گاز) یا : ب- تشکیل گروه مشارکت پیمانکاران و مشاوران با شرایط زیر : • پیمانکار حداقل پایه (یک)رشته نفت و گاز مطابق بخشنامه شماره 130439/94 تاریخ 24/06/1394 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور • مشاور دارای گواهینامه صلاحیت خدمات مشاوره پایه یک رشته نفت و گاز (خطوط انتقال نفت گاز/ شبکه توزیع ایستگاههای کاهش فشار گاز) ج- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار د- دارابودن گواهی صلاحیت ایمنی از اداره کار 5- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های
1396/10/10 يكشنبه
 
..
توسعه شبکه، نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه و انشعابات،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2 - موضوع مناقصه: توسعه شبکه، نصب انشعابات گاز ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه و انشعابات،‌ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 29/09/96 لغایت آخر وقت اداری 09/10/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 23/10/96 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت د
1396/10/3 يكشنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 2 گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2 - موضوع مناقصه: اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 2 گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 29/09/96 لغایت آخر وقت اداری 09/10/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 23/10/96 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هی
1396/10/3 يكشنبه
 
..
نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی غرب مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2 - موضوع مناقصه: نصب انشعابات متفرقه مناطق گازرسانی غرب مشهد(نصب 400 انشعاب فولادی و 850 انشعاب پلی اتیلن به مدت 365 روز تقویمی) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 28/09/96 لغایت آخر وقت اداری 06/10/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 20/10/96 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:
1396/10/3 يكشنبه
 
..
آگهی مزایده کالاها و اموال مازاد و اسقاط  
شرکت گاز استان خراسان رضوی ( سهامی خاص ) در نظر دارد کالاها و اموال اسقاط و مازاد بر نیاز خود را ( در 6 گروه ابزار و ماشین آلات کارگاهی ، تجهیزات کامپیوتری ، ضایعات بازیافتنی ، لوازم خودرو ، لوازم رادیو گرافی ، خودرو ) از طریق مزایده عمومی طبق شرایط و مقادیر مندرج در اسناد مزایده و مندرجات ذیل به فروش برساند ، لذا به آندسته از علاقه مندان به خرید کالاهای مذکور میرساند ضمن واریز 50.000 ریال به حساب شماره شبای 750150000005154531605007 بانک سپه به نام شرکت گاز استان خراسان رضوی از تاریخ 25/09/96 لغایت 29/09/96 جهت دریافت اسناد مزایده به نشانی مشهد ، بلوار خیام ، ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی ، اتاق 212 مراجعه نمایند. 1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده(صرفاً به صورت سپرده نقدی و یا ضمانت نامه بانکی) معادل 5 مبلغ پیشنهادی شرکت کنندگان در هر گروه از مزایده به تفکیک گروهها می باشد. 2- روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 28 و 29 آذر ماه جهت بازدید کالاهای مزبور در نظر گرفته شده است. 3- زمان عودت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت ساعت 9 روز یک شنبه مورخ 10/10/96 و بازگشایی پاکات مزایده ساعت 11:30 همان روز خواهد
1396/9/25 شنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی سرخس  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی سرخس 3- مدت پیمان : 365 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/340.500.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 25/09/96 الی 02/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 650.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 13/10/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه به
1396/9/25 شنبه
 
..
اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 1 گازرسانی مشهد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: اصلاح شبکه و انشعابات گاز، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ منطقه 1 گازرسانی مشهد 3- مدت پیمان : 365 روز تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/548.200.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 25/09/96 الی 02/10/96 ضمن واریز مبلغ -/ 650.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 13/10/96 8- از پیمانکاران دارای رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه دعوت بعمـل می آید بمنظور اعلام آمادگـی کتبی و دریافت اسناد مناقصه ب
1396/9/25 شنبه
 
..
خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه: خدمات بازرسی و کنترل نشت خطوط، تاسیسات و تجهیزات شرکت گاز استان خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه از سازمان برنامه و بودجه در رشته بازرسی فنی ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر هیات انتخاب مشاور 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ21/09/96 لغایت آخر وقت اداری29/09/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 13/10/96 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر هیات انتخاب مشاور شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبالغ تضمین: مطابق مصوبة شماره 123402/ت50659هـ هیأت محترم وزیران و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
1396/9/21 سه‌شنبه
 
..
خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز، برداشت اطلاعات علمک و ... منطقه 2 گازرسانی مشهد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز، برداشت اطلاعات علمک و ... منطقه 2 گازرسانی مشهد 3- مدت پیمان : 24 ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/1.154.700.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 20/09/96 الی 26/09/96 ضمن واریز مبلغ -/ 250.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 06/10/96 8- از پیمانکاران دارای تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی در ارتباط با موضوع مناقصه دعو
1396/9/21 سه‌شنبه
 
..
خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... منطقه 7 گازرسانی مشهد  
1- مناقصه گزار : شرکت گازاستان خراسان‌رضوی واقع در مشهد–بلوار خیام ، تقاطع ارشاد 2- موضوع مناقصه: خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم، خدمات قرائت کنتور و توزیع صورتحساب گاز و ... منطقه 7 گازرسانی مشهد 3- مدت پیمان : 24 ماه تقویمی 4-مدت اعتبار پیشنهادها : پیشنهاد از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکرشده تا مدت 3 ماه می بایست معتبر باشد. 5 - مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار -/916.100.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 6- متقاضیان می توانند از تاریخ 21/09/96 الی 27/09/96 ضمن واریز مبلغ -/ 250.000 ریال به حساب شماره 750150000005154531605007 بانک سپه جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد – بلوارخیام – نبش تقاطع ارشاد شرکت گاز استان خراسان رضوی – طبقه دوم – اتاق212مراجعه واسناد مناقصه را دریافت نمایند. 7- آخرین مهلت بازگرداندن اسناد مناقصه : ساعت 9 صبح مورخ 10/10/96 8- از پیمانکاران دارای تاییدیه اداره کار و امور اجتماعی در ارتباط با موضوع مناقصه دعوت بعمـل می آید بمنظور ا
1396/9/21 سه‌شنبه
 
..
گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت فریمان، تربت جام، تایباد و سرخس  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه: گازرسانی به صنایع سطح استان با اولویت فریمان، تربت جام، تایباد و سرخس (شامل تهیه ایستگاه،احداث ساختمان،مکانیکال،برقی و صاعقه گیر ، حمل، نصب و راه اندازی 3 مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS مسطح شهری به ظرفیتهای 5000 و 10000 متر مکعب بر ساعت ، تهیه ایستگاه،احداث ساختمان،مکانیکال،برقی و صاعقه گیر ، حمل، نصب و راه اندازی 1 مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS کابینتی شهری به ظرفیت2500 متر مکعب بر ساعت ، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 7596 متربصورت پراکنده در سطح استان خراسان رضوی به قطر 6 اینچ و فشار 250پوند بر اینچ مربع، اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 2640 متربصورت پراکنده در سطح استان خراسان رضوی به قطر 6 اینچ و فشار 60پوند بر اینچ مربع ،اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه پلی اتیلن به روش الکتروفیو‍ژن یا بات فیوژن بطول تقریبی140322متر بصورت پراکنده در سطح استان خراسان رضوی به قطر 63 میلیمتر و فشار 60پوند بر اینچ مربع به مدت 720 روز تقویمی با حداقل 2 اکیپ فولادی و 2 اکیپ پلی اتیلن به صورت کامل
1396/9/14 سه‌شنبه
 
..
خدمات بهره‌برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات و تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه سه گازرسانی مشهد 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه: خدمات بهره‌برداری و امداد، گازبانی، وصول مطالبات و تعویض کنتور و رفع نشتی در سطح منطقه سه گازرسانی مشهد 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 5 تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 08/09/96 لغایت آخر وقت اداری 18/09/96 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 03/10/96 7- محل ارائه اعلام آمادگی و دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی کیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در مشهــد- میدان شهید فهمیده، کنار گذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات و عملیات کالای شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد. 8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مطابق مص
1396/9/14 سه‌شنبه
 
..
گازرسانی به روستاهای محور شمال و جنوب ششتمد سبزوار  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه: گازرسانی به روستاهای محور شمال و جنوب ششتمد سبزوار شامل احداث ساختمان ،تهیه، حمل، نصب و راه اندازی 10 مورد ایستگاه تقلیل فشار TBS به ظرفیتهای 1.000 ، 2.500 و 5.000 متر مکعب بر ساعت ، ،تهیه، حمل، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS با ظرفیت 20000 متر مکعب بر ساعت ، انجام عملیات اجرایی شبکه تغذیه فولادی با فشار 390 به طول تقریبی 65328 متر، انجام عملیات اجرایی شبکه تغذیه فولادی با فشار 250به طول تقریبی 18708 متر، انجام عملیات اجرایی شبکه توزیع فولادی به طول تقریبی 456 متر ، انجام عملیات اجرایی شبکه توزیع پلی اتیلن بطول تقریبی 182722 متر ،انجام عملیات نصب انشعابات پلی اتیلن به تعداد 5.000 انشعاب به مدت 550 روز تقویمی با حداقل 2 اکیپ فولادی و 4 اکیپ پلی اتیلن به صورت کامل و مستقل ) 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- داشتن حداقل رتبه 2 تاسیسات و تجهیزات ب- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- داشتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب-تکمیل و ارائه کاربرگ های
1396/8/24 چهارشنبه
 
..
12345678910...>>>
تعداد بازديد اين صفحه: 124874