اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه وانشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ و... ناحیه گازرسانی درگز 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه ، نصب انشعابات ، نصب کنتور و رگلاتور، اصلاح شبکه وانشعابات گاز ، ابزاردقیق و حفاظت اززنگ و... ناحیه گازرسانی درگز 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: یک سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/455.600.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ 18/09/97 الی 24/ 09/97 ضمن واریز مبلغ -/500.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212
1397/9/19 دوشنبه
 
..
توسعه شبکه، نصب انشعابات ونصب کنتور و رگلاتوردر سطح ناحیه گازرسانی فریمان 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : توسعه شبکه، نصب انشعابات ونصب کنتور و رگلاتوردر سطح ناحیه گازرسانی فریمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ج- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار د- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: دو سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/381.300.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد. 7- متقاضیان می توانند از تاریخ 17/09/97 الی21/ 09/97 ضمن واریز مبلغ -/400.000 ریال به شماره020170000002174531601004IR بانک ملی شعبه سجاد بنام شرکت گاز استان خراسان رضوی جهت خرید و دریافت اسناد مناقصه به نشانی مشهد،بلوار خیام،نبش تقاطع ارشاد ،شرکت گاز استان خراسان رضوی،طبقه دوم ،اتاق 212 مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند. 8- آخرین
1397/9/19 دوشنبه
 
..
گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده در سطح استان خراسان رضوی  
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده در سطح استان خراسان رضوی اجرای کامل عملیات لوله گذاری انشعاب و شبکه فولادی به طول تقریبی 6000 متر ، لوله گذاری انشعاب وشبکه پلی اتیلن بطول تقریبی 11250 متر ، ساخت و نصب علمکهای فولادی و پلی اتیلن ، ساخت سکو و نصب و راه اندازی ایستگاه ها و ... به مدت 365 روزتقویمی با چهار گروه کاری ( دوگروه کاری فولادی ودو گروه پلی اتیلن) با تجهیزات و نیروی انسانی کامل و مستقل بصورت همزمان 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن رتبه در رشته تأسیسات و تجهیزات ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4- سایر شرایط: الف- ارائه اعلام آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب- تکمیل و ارائه کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی 5- مهلت اعلام آمادگی: از تاریخ 08/09/97 لغایت آخر وقت اداری 18/09/97 6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعلام ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 02/10 /97
1397/9/10 شنبه
 
..
خدمات چاپ و تکثیر و صحافی شرکت گاز خراسان رضوی 
1-مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی 2-موضوع مناقصه : خدمات چاپ و تکثیر و صحافی شرکت گاز خراسان رضوی 3- شرایط اولیه متقاضیان: الف- دارا بودن تأییدیه اداره کار و امور اجتماعی در فعالیت چاپ و تکثیر و یا پروانه کسب معتبر در ارتباط با موضوع مناقصه به شرط داشتن شخصیت حقوقی ب- دارا بودن کلیه تجهیزات لازم،تخصص و توانایی فنی و مالی جهت اجرای موضوع مناقصه ج- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار د- دارا بودن گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی 4-مدت پیمان: دو سال تقویمی 5- مدت اعتبار پیشنهادها جهت انعقاد قرارداد:از تاریخی که برای تسلیم آن در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد. 6- مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: -/402.950.000 ریال می باشد که می بایست بر اساس یکی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره123402/ت50659 ه مورخ 22/09/94 تهیه گردد.
1397/9/7 چهارشنبه
 
..
فراخوان ارزیابی شرکت های متقاضی اجرای خطوط و تاسیسات اختصاصی گاز 
بمنظور به روز رسانی لیست پیمانکاران اجرای خطوط وتاسیسات اختصاصی ، بدینوسیله از شرکتهای تأسیساتی و تجهیزاتی واجد شرایط (دارای گواهی صلاحیت حرفه‌ای از سازمان برنامه و بودجه (رتبه در زمینه تاسیسات وتجهیزات یا خطوط انتقال گاز) و صلاحیت ایمنی ،بهداشت ومحیط زیست (HSE)از وزارت کارورفاه اجتماعی ) دعوت می‌گردد جهت دریافت و تکمیل فرم های مربوطه و ارائه مدارک لازم حداکثر تا تاریخ 15/09/1397 به روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در بلوار خیام - تقاطع ارشاد - طبقه اول مراجعه نمایند.
1397/8/26 شنبه
 
..